ECOBAT osvědčení

Společnost MODUS je držitel osvědčení ECOBAT. Více informací na www.ecobat.cz

 


 

 Cerifikát AEO

Jako jedna z prvních v ČR se naše společnost stala držitelem prestižního certifikátu.

Zkratka AEO znamená Authorised Economic Operator. Do češtiny se překládá jako Oprávněný Ekonomický Subjekt.

Novelizované celní předpisy Evropské unie mění přístup celních orgánů zemí EU v oblasti bezpečnosti mezinárodního obchodu. Díky jejich zavedení dochází ke zpřísnění fyzických kontrol zboží, jež se dováží nebo vyváží z EU. To vede ke zpomalení ochodních ale i dopravních operací. Aby se minimalizoval dopad těchto nových celních opatření byl zaveden instutut oprávněného ekonomického subjektu - AEO.

Evropská unie v této oblasti úzce spolupracuje s ostatními zeměmi, jako jsou Spojené státy, Japonsko, Čína nebo země patřící do sdružení EFTA.

 

Ve snaze přimět firmy k akreditaci AEO jsou poskytnuty různé úlevy těm, kteří certifikaci získají. Zboží jimi dovážené nebo vyvážené bude přednostně odbavováno. Nebude tak často kontrolováno a pokud dojde ke kontrole celními orgány, tak bude kontrola velmi rychlá, aby jim a jejich obchodním partnerům nezpůsobila žádné problémy. Naopak zboží ostatních bude o to častěji předmětem kontrol. Ti, kteří nemají AEO certifikaci tak musí počítat se zdržením a rovněž zdražením vývozních nebo dovozních operací. V horším případě i s nedodržením termínu dodání zboží zákazníkům.;

 

 


 

Systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008

Od roku 1999 pravidelně a úspěšně recertifikujeme systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2008. Z důvodu dosažení co nejvyšší kvality a nároků na náš systém jsme se rozhodli pro certifikaci u německé společnosti DEKRA. Poslední recertifikace proběhla v posledním měsíci roku 2016.

 

 


 

Ekolamp - systém sběru a zpracování elektroodpadu

V rámci zajištění povinnosti sběru a zpracování použitého elektrozařízení a elektroodpadu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízení, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES a platného právního řádu České republiky, zejména pak zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon) a jeho prováděcích předpisů, jsme vstoupili do kolektivního sběrného systému Ekolamp.

 


 

EKO-KOM - systém zpětného sběru a využití obalů

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Společnost MODUS spol. s r. o. uzavřela se společností EKO-KOM, a.s. Smlouvu o sdruženém plnění a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00020867. Na základě tohoto smluvního vztahu shromažďuje EKO-KOM údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce obalů.

 


 

IECEE - CB.CCA

Všechna svítidla vyráběná firmou MODUS spol. s r. o. jsou zkoušena podle norem IEC IECEE - CB. CB certifikát je vydáván EZU Praha spolu s mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC pro zkoušení elektrotechnických výrobků. Jedná se mnohostrannou dohodu mezi zkušebnami z celého světa o uznávání výsledků zkoušek. Nedílnou součástí je i zkouška Elektromagnetické kompaktibility - EMC, (elektromagnetické odolnosti dle ČSN EN 55015/1997, změn A1/1998, A2/1999) - norma pro radiového odrušení.

Na základě výsledků těchto zkoušek mají naše výrobky vydané tzv. "Prohlášení o shodě", podle zákona č. 22/97 Sb. a souvisejících nařízení vlády o posuzování shody podle směrnic Evropské unie.

Seznam členských zemích IECEE - CB

Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Indie, Irsko, Island, Izrael, Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Kanada, Korejská republika, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Seznam členských zemí CCA

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

 

 


ekokom_2022.JPGecobat2023.JPGekolamp 2023.JPG